Regensburg, Basilika St. Emmeram

Emmeramsplatz 3, 93047 Regensburg

Regensburg, Basilika St. Emmeram

    Adresse:

    Regensburg, Basilika St. Emmeram
    Emmeramsplatz 3
    93047 Regensburg